Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) - HL Cosmetics

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Hatályos ettől a naptól: 2021.07.01 A jelen Általános Szolgáltatási Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazzák az Active Skincare Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely cím: 2030 – Érd Folyondár utca 94, adószám: 29218495-2-13), mint szolgáltató (a továbbiakban: “Szolgáltató”) és a Szolgáltató által üzemeltetett https://hlcosmetics.hu/ weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a https://hlcosmetics.hu/ weboldalon keresztül történik.

1. Impresszum

Üzemeltetői adatok: A honlap üzemeltetőjének (továbbiakban Adatkezelő) adatai: Active Skincare Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely cím: 2030 – Érd Folyondár utca 94
 • Levelezési cím: 2030 – Érd Folyondár utca 94
 • Adószám: 29218495-2-13
 • Közösségi adószám: HU129218495
 • Cégjegyzékszám: 13-09-212565
 • Ügyvezető/Képviselő: Tóthné Hajdu Gabriella, Varga-Rákosi- Beáta
 • Telefonszám: +36 30 871 87 85
 • E-mail: hlcosmetics.hu@gmail.com
 • Honlap: https://hlcosmetics.hu
Tárhelyszolgáltató adatai: Név: DiMa.hu Kft.
Székhely: 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó
Elérhetőség: info@dima.hu, 06-30/661-3609

2. Alapvető rendelkezések

2.1. Hivatkozás a jogszabályokra:

  • A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak: 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
  • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
  • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
  • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
  • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
  • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
  • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
  • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

2.2. A szabályzat módosíthatósága.

2.3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

2.4. ÁSZF hatálya, elfogadása: A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi.

3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást.

3.1. Az adatbeviteli hibák javítása – felelősség a megadott adatok valóságáért.

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Szolgáltató jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Szolgáltató a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

3.2. Eljárás hibás ár esetén
Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

 • 0 Ft-os ár,
 • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 50 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 100 Ft-ért kínált termék).

Hibás ár feltüntetése esetén Szolgáltató felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

4. Regisztráció

4.1. Regisztráció

4.1.1. Ön regisztráció nélkül is vásárolhat. Ezt hívjuk vendégként történő vásárlásnak. A regisztrációhoz egy e-mail cím és egy jelszó megadása szükséges, valamint el kell fogadnia az adatkezelési tájékoztatót. Az első vásárlás alkalmával meg kell adnia a vásárláshoz szükséges adatokat is, így a nevét, számlázási és szállítási adatait. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A vevő köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vevő egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vevő adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az üzemeltető/ szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeltető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból. A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, tehát egy e-mail címet csak egyszer lehet regisztrálni.

A regisztráció kötelezettségekkel nem jár.

4.1.2 Amennyiben Ön nagykereskedelmi áron vásárolni szeretne, jelentkeznie kell hozzánk a https://hlcosmetics.hu/szakmai-jelentkezes/ oldalon található űrlap segítségével. A megadott adatok kitöltésén kívül csatolnia kell a szakmai végzettséget igazoló bizonyítványt is. Cégünk csak kozmetikus bizonyítványt, szépségtanácsadó bizonyítványt, orvos-bőrgyógyász végzettséggel, orvos-plasztikai sebész végzettséggel, valamint gyógymasszőr okj bizonyítványt fogad el. Ezt megelőzően vagy ezt követően Önnek regisztrálni kell a weboldalon a 4.1.1 pont szerint. Amennyiben elfogadtuk a kérelmét, adminisztrátorunk lehetővé teszi, hogy Ön onnantól kezdve nagykereskedelmi áron vásároljon.

4.2. Vásárlás

4.2.1. A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, cikkszámát, ismertetőjét, vételárát.

4.2.2. A termék vételára alatt a kiválasztott termek mellett feltüntetett összeget kell érteni, amely az általános forgalmi adót tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a szállítási díjat. A kiszállítás költségét a megrendelési folyamat során a termék ára alatt jelöljük webshopunkban, valamint megrendelés visszaigazolásban is külön feltüntetjük. Önnek vásárlás esetén, a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. A termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve, ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül.

4.2.3. A webshoptól megrendelhető termékek árának változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

4.2.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webshop felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

4.2.5. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!

5. A rendelés menete

5.1. A Termék kiválasztása után Ön a “Kosárba teszem” gombra kattintva helyezhet – tetszőleges számú terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.

A termékek kosárba helyezését vendégként vagy regisztrált vásárlóként is elvégezheti. Ha regisztrált vásárló, és bejelentkezik, akkor a rendszer automatikusan betölti az Ön adatait. Ha Ön regisztrált vásárló, de elfelejtette jelszavát, használja a jelszó Bejelentkezés emlékeztetőt. Ha itt megadja a regisztrált e-mail címét, akkor e-mailt küldünk Önnek, amely lehetővé teszi egy új jelszó megadását. Belépést a Bejelentkezés menüpont segítségével végezheti el. Itt adja meg regisztrált e-mail címét és jelszavát, majd nyomja meg a belépés gombot. A Fiók / Kijelentkezés menüponton kiléphet, kijelentkezhet.

5.2. A honlap használata során Ön a honlap tetején található „ ” ikonra kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni. A rendszer a „Kosár frissítése” gomb megnyomását követően megjeleníti az Ön által megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat, ideértve a kosárba tett termékek árát is.

5.3. Amennyiben Ön nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a „Megrendelés” gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást.
A rendszer a „Kosár ürítése” gomb megnyomását követően törli az addig kiválasztott termékeket a kosárból.

„Tovább a pénztárhoz” gomb lenyomását követően megjelenik a kosár tartalma, illetve az Ön által kiválasztott termékek megvásárlása esetén az Ön által fizetendő teljes vételár. Ezek után szükséges a felhasználói adatokat kitölteni (Név, Cégnév, Cím, Telefonszám, E-mail cím, szállítási mód, fizetési mód).

A fenti szövegdobozok kitöltését követően Ön a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva befejezheti a megrendelési folyamatot.

5.4. Amennyiben szeretne visszalépni vagy törölni/javítani a kosár tartalmát „ ” ikonra kattintva visszaléphet a Kosár tartalmához és megteheti az Ön számára fontos változtatást. A „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintás esetén Ön a „Rendelés áttekintése” oldalra érkezik. Itt láthatja összegezve az Ön által korábban megadott adatokat, így a Kosár tartalmát, a felhasználói, számlázási és szállítási adatokat és az Ön által fizetendő összeget (ezeken az adatokon itt már nem változtathat, csak ha a „Vissza” gombra kattint).

5.5. Személyes átvétel esetén, a megrendelt termék/termékek az értesítéstől számított 7 napon belül vehető át!

5.6. A rendelés véglegesítése (ajánlattétel):
Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek.

Ön a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. A Szolgáltató köteles az ügyfél megrendelésének megérkezését az Ügyfél részére elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Szolgáltató, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

5.7. Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte
Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Szolgáltató legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés akkor jön létre, amikor az Szolgáltató által küldött visszaigazoló email az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

5.7.1. Amennyiben a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről az Ügyfelet tájékoztatni.

5.7.2. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé.

5.7.3. Akciós árak esetén webshopunkban, teljes körűen tájékoztatjuk Ügyfeleinket, az akció időtartamáról.

5.7.4. A https://hlcosmetics.hu/ webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. Az Ügyfél, mint megrendelő az ÁSZF elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

5.7.5. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

6. A megrendelt termék ellenértékének és a szállítás díjának fizetésének módja

6.1. A megrendelt termék fizetésének módja

 • Banki előre utalással történő teljesítés: ha már visszaigazoltuk az Ön megrendelését, akkor a visszaigazoló e-mailben megtalálja a bankszámlaszámunkat és a megrendelésszámot, amelyre hivatkozni kell az átutalás megjegyzés / közlemény rovatában. Amennyiben az átutalt összeget jóváírják a bankszámlánkon, csak ezt követően adjuk fel a futárszolgálattal a terméket.(bankszámlaszámunkat az üzemeltetői adatok között találja meg)
 • Bankkártyával történő fizetés (SimplePay) a következő, érvényes és hatályos bankkártyák tulajdonosai számára lehetséges: elfogadható kártyák felsorolása.
 • Utánvéttel: tehát a csomag kézbesítésekor, ami azt jelenti, hogy a terméket az általunk megbízott GLS futárszolgálat szállítja ki az Ön által megadott címre, ahol a termék, vagy termékek számla szerinti árát a futárnak kell készpénzben vagy bankkártyával kifizetni. Utánvétes megrendelés esetén a szállítási költséghez az utánvételi díj még hozzáadódik. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát és a garancialevelet a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés, vagy hiány esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni. Fontos hozzátenni, hogy amennyiben személyes átvételt választott ki szállítási módként, utánvéttel is fizethet, ami azt jelenti, hogy a mi fizikai üzletünkben intézi a fizetést (készpénzzel vagy bankkártyával) a csomag átvételekor.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát és a garancialevelet a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés, vagy hiány esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

6.2. Szállítás módjai és díjszabása
Szállítás módjai: (GLS futárszolgálat)

 • 20.000 Ft alatti megrendelések esetén a szállítási költség:
  o utánvétes fizetéssel: 1.300 Ft + 200 Ft utánvételi díj
  o bankkártyás fizetés esetén: 1.300 Ft
  o átutalás esetén: 1.300 Ft
 • 20.000 Ft feletti rendelések esetén 0 Ft
  o GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
  o Cím: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.
  o Elérhetőség: info@gls-hungary.com
  o Telefonszám: +36-29-88-67-00
  o Ügyfélszolgálat hétfőtől péntekig, 8.00 – 20.00 óra között működik
  o Cégjegyzékszám: 13-09-111755
  o Adószám: 12369410-2-44
  o Közösségi adószám: HU12369410

Személyes áruátvételre, a 1123 Budapest Kapitány utca 6. szám alatt van lehetősége. Itt lehet fizetni készpénzben, bankkártyával egyaránt.

6.2.1. A megrendelések feldolgozása folyamatosan történik. A munkanapokon 10.00 óráig beérkezett megrendeléseket, amennyiben minden termék van raktáron, a következő munkanapon vagy a beérkezést követő 2. munkanapon szállítjuk abban az esetben, ha futárszolgálattal történő házhoz szállítást választ. A 10.00 óra után, illetve a nem munkanapokon beérkezett rendeléseket a beérkezést követő 2. munkanapon szállítjuk futárszolgálatos házhoz szállítás esetén, ha minden termék van készleten.

6.2.3. Amennyiben valamelyik termék éppen kifogy és nincs raktáron, erről Önt azonnal értesítjük. A a hiányzó terméket/termékeket csak akkor tudjuk kiszállítani Önnek, ha ismét raktáron van.
A többi megrendelt terméket, ha a megrendelés munkanapon 10.00 óráig beérkezett 2 munkanapon belül tudjuk szállítani futárszolgálattal történő szállítás esetén.
A 10.00 óra után, illetve a nem munkanapokon beérkezett rendeléseket a beérkezést követő 2. munkanapon szállítjuk futárszolgálatos házhoz szállítás esetén.

6.2.4. Kérjük, a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot! Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

7. Elállás joga

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ A 45/2014. (II. 26.) KORM. RENDELET ALAPJÁN

7.1. Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról
Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

7.2. Az elállás módjáról a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezik.

7.2.1. A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől! Amennyiben az Ügyfél elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán a 1123. Budapest Kapitány utca 6 címre vagy elektronikus úton küldött levél útján az hlcosmetics.hu@gmail.com e-mail címre.

7.2.2. Az Ügyfél határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

7.2.3. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, a mikor az Ügyfél vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.
Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

7.2.4. A visszatérítés mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket. Az Ügyfél köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak tekintendő, amennyiben az elállási nyilatkozat beérkezésétől számított14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

7.2.5. Az Ügyfél viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket (oda és visszaszállítás költsége) beleértve a 20.000 Ft feletti (szállítási díjkedvezményes) rendeléseket is. A visszaszállítást azonos postaköltségét nem tudjuk garantálni, mivel a szállítás költsége a szállítmányozó futárcég aktuális díjszabásától függ.

7.3. Az elállás joghatásai

Amennyiben az Ügyfél eláll a vásárlástól, haladéktalanul, de legkésőbb az áru visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatérítjük a teljesített a vételárat. A visszatérítés során a vételárnál alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. E visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli!

7.4. Az Ügyfél nem gyakorolhatja elállási jogát:

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termékek tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követően felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően
 • elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; valamint
 • jogszabályok által meghatározott további esetekben.

7.5. Az e pontban foglaltak kizárólag a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő Ügyfeleink (fogyasztó) tekintetében érvényesülnek.

8. Jótállás, szavatosság, kellékszavatosság. termékszavatosság

8.1. Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

8.2. A termék hibája esetén az Ügyfél – választása szerint – az 5. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek így például lejárt szavatossági ideje.

8.3. Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja az Ügyfél. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.

8.4. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

8.5. A hlcosmetics webshopban árult termékek szavatossági ideje eltérő. A termékek szavatosságának lejárati dátuma a csomagolásukon, a hátcímkéken megtalálható. Valamint szintén a csomagolásukon található meg az információ, hogy felbontás után meddig őrzi meg szavatossági idejét. A termékek száraz hűvös helyen tárolandók!

9. Vegyes rendelkezések

9.1. Amennyiben a vásárló anélkül szerez be a hlcosmetics.hu-ról bármilyen terméket, hogy arra jogosult lenne (így különösen, de nem kizárólagosan amennyiben jogerősen megállapítást nyer a későbbiekben, hogy a beszerzés jogszerűtlen volt, s ebből fakadóan az hlcosmetics.hu -t bármilyen kár éri, pl. kártérítési kötelezettség, perköltség, eljárási díj, illeték, stb), vásárló már most vállalja, hogy ezen költségeket az ACTIVE SKINCARE Magyarország Kft. helyett 15 napon belül megfizeti az erre irányuló fizetési felszólítástól a jogosult részére, s az esetleges további kárait 15 napon belül megtéríti.

9.2. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

9.3. A Felek vitás ügyeiket békés úton próbálják meg rendezni. Jelen szerződés hatálya alá tartozó, megegyezéssel belátható időn belül nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve a Felek kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembe vételével a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

10. Panaszkezelés rendje (fogyasztónak minősülő felhasználók esetén)

10.1. Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára: 10.1.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. 10.1.2. Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. 10.1.3. Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló törvény, valamint a hatályos Polgári Perrendtartásról szóló. törvény rendelkezései szerint.

11. Szerzői jogok

11.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató́ a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető̋ szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötleteket, megvalósítást).

12. Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://hlcosmetics.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

Város, dátum

Bezár
Kosár (0)

Nincsenek termékek a kosárban. Nincsenek termékek a kosárban.